RANDOM PHRASE
IDEM

· Latin: IDEM

· English: THE SAME